ΕλληνικάΑγγλικά


Υπηρεσίες Παροχής Τεχνικού Ασφάλειας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει γραπτά ή προφορικά στον εργοδότη - ιδιοκτήτη της επιχείρησης υποδείξεις και συμβουλές, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, αλλά και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Όσον αφορά στις γραπτές υποδείξεις, ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, (Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Συγκεκριμένα ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλει να:

  • Παρέχει συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Ο τεχνικός ασφαλείας επομένως για να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις  πρέπει να διαθέτει  επιστημονικό υπόβαθρο, γνώσεις και εμπειρία. Η μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο των κατασκευών και η τεχνογνωσία μας, εγγυώνται την αρτιότητα των υπηρεσιών μας στο υψηλότερο επίπεδο.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Παροχή καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας όπως περιγράφονται από την ισχύουσα νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας (ΥΑΕ), με καθεστώς μηνιαίων επιθεωρήσεων
  • Τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας
  • Τήρηση βιβλίου ατυχημάτων
  • Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)
  • Εκπόνηση Μελέτης Σηματοδοσίας
  • Συγγραφή εγχειριδίων (όταν και αν κριθεί απαραίτητο)