ΕλληνικάΑγγλικά


Βιομηχανικά Κτίρια

Για βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που ισχύει ο Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68Α/11-3-2005) είναι υποχρεωτική η έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και στη συνέχεια η Άδεια Λειτουργίας, για την νόμιμη ίδρυση και έναρξη των εργασιών τους.

Οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες που λειτουργούν με κινητήρια ισχύ <22KW ή θερμική <50KW δεν εμπίπτουν/ δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή την περίπτωση, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσουν στη λήψη του Απαλλακτικού άδειας εγκατάστασης – λειτουργίας.

Τέλος, όσες επιχειρήσεις του τομέα αυτού λειτουργούν ήδη, άλλα αποφασίζουν να επεκταθουν (κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκευτικοι χώροι κλπ) ή να εκσυγχρονιστούν (αλλάγή μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ), χρειάζεται να εκδοθεί νέα άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Όσον, αφορά τα παραπάνω αναλάμβάνουμε εξ ολοκλήρου την έκδοση:

  • Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας - Επέκτασης - Εκσυγχρονισμού
  • Απαλλακτικού άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ισχύς <22KW)

για μικρες και μεγάλες επιχειρήσεις όπως:

  • Εργαστήρια - Εργοστάσια
  • Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες
  • Χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Αποθηκευτικούς χώρους (χημικών ουσιών, υγρών ή αερίων καυσίμων)
  • Αποθήκες και χώρους επεξεργασίας ανακυκλωμένων/ άχρηστων υλικών
  • Χώρους κατάψυξης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων