ΕλληνικάΑγγλικά


Μελέτες Περιβάλλοντος

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία (Ν. 3010/2002 ΦΕΚ 91Α) απαιτούνται για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), όταν πρόκειται για πραγματοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της.

Συγκεκριμένα, το τεχνικό γραφείο Μαρία Ταυρίδου & Συνεργάτες αναλαμβάνει:

  • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) - απαραίτητη για την χωροθέτηση μεγάλων σε έκταση και ισχύ δραστηριοτήτων
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
  • Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων
  • Μελέτη διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Οι περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονούμε αφορούν σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ή/και σε περιπτώσεις  που η επιχείρηση παράγει  υγρά/στερεά  απόβλητα  τα  οποία  θα  πρέπει  να  επεξεργάζεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων που αναλαμβάνουμε:

  • εργοστάσια
  • εργαστήρια
  • συνεργεία οχημάτων
  • πρατήρια υγρών καυσίμων
  • σταθμούς αυτοκινήτων
  • αρτοποιία - catering