ΕλληνικάΑγγλικά


Υπηρεσίες


ΜΕΛΕΤΕΣ

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις σε Ιδιωτικά και Δημόσια κτίρια

Πυροπροστασίας

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σχεδίαση και Εγκατάσταση ΑΠΕ

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων - Πιστοποιητικά απόδοσης

Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου


Μελέτες Σκοπιμότητας  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βιομηχανικά Κτίρια

Εγκαταστάσεις Οχημάτων, Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχής Τεχνικής Ασφαλείας και Υγιεινής Εργασιακών Χώρων

Μηχανολόγου ως Επιβλέποντα Μηχανικού

Συμβούλων Επιχειρήσεων

Διαχείρισης & Κατασκευής Τεχνικών Έργων

Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων και Βιομηχανιών - Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων